Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Kakovost v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih

Na Andragoškem centru in v svetovalnih središčih redno spremljamo kakovost dela svetovalnih središč že od začetka njihovega delovanja. Leta 2007 smo se odločili za izboljšavo in nadgradnjo dosedanjega presojanja kakovosti.

S finančno podporo Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada smo začeli  razvijati in vpeljevati celostni model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih. Hkrati smo začeli s projektom Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO in tako vpeljali presojanje in razvijanje kakovosti v središča ISIO.

Opredelili smo tudi skupnih sedem vrednot, skupno poslanstvo in vizijo delovanja svetovalnih središč. Vsako svetovalno središče je opredelilo še listino kakovosti in izjavo o kakovosti, v katerih je zapisano, kako zagotavlja kakovost svojih storitev in katere standarde.

Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih temelji na treh temeljnih ciljih svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih:

 1. na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam,
 2. na zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje,
 3. na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

V modelu so opredeljena temeljna področja delovanja svetovalnega središča ter njim pripadajoči standardi in kazalniki kakovosti ter merila. Model sestavlja deset področij in v njem je bila predvidena povezana kombinacija štirih prijemov za presojanje in razvijanje kakovosti, to so akreditacija, spremljanje, zunanja evalvacija in samoevalvacija.

V letu 2020 smo kazalnike presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO posodobili, predstavljeni so v novem priročniku Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Področja presojanja in razvijanja kakovosti so:

 1. osebje
 2. prostor, oprema in drugi viri,
 3. svetovalni proces,
 4. svetovalna dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja,
 5. svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti,
 6. rezultati,
 7. učinki,
 8. vodenje in upravljanje
 9. ugotavljanje potreb in promocija
 10. partnerstvo
 11. presojanje in razvijanje kakovosti

V 2021 smo pripravili tudi kazalnike za področje svetovanja pri samostojnem učenju, ki jih bomo v tem letu vključili tudi v omenjene kazalnike kakovosti.

V središčih ISIO potekajo dejavnosti samoevalvacije in spremljanja skozi celo leto, Andragoški center jim pri tem nudi strokovno podporo. Vsako leto pripravimo tudi skupno poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti  v središčih ISIO. Za leto 2020 je poročilo dostopno tukaj.

Poleg presojanja kakovosti po zgoraj predstavljenem modelu smo na Andragoškem centru razvijali ter v praksi preizkusili metodo "kolegialnega presojanja kakovosti" ("Peer Review"). Več o metodi ter poteku preizkusa si lahko preberete na tej spletni povezavi.<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 12.08.2022
 
DOGODKI
Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Delavnica središč ISIO in SSU

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave