Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
svetovalnih središč
Dokumenti
in gradiva
Slovar
pojmov
Knjižna
polica
 
   
     
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Zunanja evalvacija

Temeljni cilj, ki ga upoštevamo ob umeščanju zunanje evalvacije v model presojanja in razvijanja kakovosti ISIO, je zagotoviti zunanjo načrtno in objektivno presojo:

 • meril, ki so pomembna za doseganje ciljev in načrtovanje razvoja nacionalne politike in sistema izobraževanja odraslih, in še posebno svetovalne dejavnosti za odrasle;
 • meril, ki so v določenem časovnem intervalu posebno pomembna zaradi presoje ustreznosti in učinkovitosti vpeljanih strokovnih prijemov in načrtovanja strokovnega razvoja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih.

Želimo, da bi zunanja evalvacija prinesla kakovostne in objektivne podatke:

 • načrtovalcem izobraževalne politike na nacionalni in lokalni ravni o tem, kam je treba usmerjati sistemski razvoj tega področja v prihodnje;
 • financerjem svetovalne dejavnosti predvsem glede na to, ali svetovalna središča zares uresničujejo poslanstvo in dosegajo cilje, zaradi katerih jih je država ustanovila in jih financira;
 • načrtovalcem strokovnega razvoja svetovalne dejavnosti za odrasle o ustreznosti vpeljanih strokovnih prijemov, potrebah po izboljšavah že razvitih in vpeljanih postopkov, orodij, metod svetovalnega dela za odrasle ter vpogled v morebitne nove razvojne potrebe, ki zahtevajo vpeljevanje novih, doslej v Sloveniji še neznanih razvojnih rešitev pri svetovalnem delu v izobraževanju odraslih;
 • izvajalcem svetovalne dejavnosti v svetovalnih središčih ISIO o tem, ali dosegajo nacionalno dogovorjene standarde in merila kakovosti ter priporočila, in nasvete o tem, kje so potrebne izboljšave, da bodo te lahko dosegli v prihodnje;
 • potencialnim svetovancem o izidih in učinkih svetovalne dejavnosti, saj jih lahko to spodbudi, da bodo tudi sami obiskali svetovalna središča.

V skladu z modelom poteka v letih 2010–2013 pod vodstvom ACS štiriletni cikel zunanje evalvacije, ki zajema:

 1. prvo leto – 2010: pripravo in izpeljavo zunanje evalvacije;
 2. drugo leto – 2011: obdelavo podatkov, interpretacijo in ovrednotenje pridobljenih podatkov;
 3. tretje leto – 2012: pripravo poročila o zunanji evalvaciji in evalvacijske obiske v svetovalnih središčih;
 4. četrto leto – 2013: pripravo akcijskega načrta za razvoj kakovosti in vpeljevanje izboljšav.

Predmet zunanje evalvacije ACS v letih 2010-2013 bodo posamezni vidiki dejavnosti svetovalnih središč na dveh področjih iz modela za presojanje in razvijanje kakovosti svetovalnih središč:

 1. na področju »potencialni svetovanci – ciljne skupine« bo v zunanjo evalvacijo zajeta presoja doseganja standarda »svetovalno središče si prizadeva za povečanje dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v zvezi z izobraževanjem in učenjem ter se odziva na lokalne, regionalne in nacionalne potrebe«;
 2. na področju »osebje« bo vsebovala presojo doseganja standarda »svetovalno dejavnost opravljajo strokovno usposobljeni svetovalci z ustreznimi osebnostnimi lastnostmi«.
Opis zunanje evalvacije v modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih ISIO je povzet po priročniku: T. Možina, S. Klemenčič, T. Vilič Klenovšek, J. Rupert (2009). Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.

<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 26.05.2020
 
DOGODKI
Usposabljanja in dogodki na področju svetovalne dejavnosti v IO v času izrednih razmer

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave

 
SVETOVALNI KOTIČEK

Če potrebujete informacijo ali nasvet, povezan z izobraževanjem odraslih, nam vprašanje lahko zastavite v Svetovalnem kotičku.