Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Zunanja evalvacija

Temeljni cilj, ki ga upoštevamo ob umeščanju zunanje evalvacije v model presojanja in razvijanja kakovosti ISIO, je zagotoviti zunanjo načrtno in objektivno presojo:

 • meril, ki so pomembna za doseganje ciljev in načrtovanje razvoja nacionalne politike in sistema izobraževanja odraslih, in še posebno svetovalne dejavnosti za odrasle;
 • meril, ki so v določenem časovnem intervalu posebno pomembna zaradi presoje ustreznosti in učinkovitosti vpeljanih strokovnih prijemov in načrtovanja strokovnega razvoja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih.

Želimo, da bi zunanja evalvacija prinesla kakovostne in objektivne podatke:

 • načrtovalcem izobraževalne politike na nacionalni in lokalni ravni o tem, kam je treba usmerjati sistemski razvoj tega področja v prihodnje;
 • financerjem svetovalne dejavnosti predvsem glede na to, ali svetovalna središča zares uresničujejo poslanstvo in dosegajo cilje, zaradi katerih jih je država ustanovila in jih financira;
 • načrtovalcem strokovnega razvoja svetovalne dejavnosti za odrasle o ustreznosti vpeljanih strokovnih prijemov, potrebah po izboljšavah že razvitih in vpeljanih postopkov, orodij, metod svetovalnega dela za odrasle ter vpogled v morebitne nove razvojne potrebe, ki zahtevajo vpeljevanje novih, doslej v Sloveniji še neznanih razvojnih rešitev pri svetovalnem delu v izobraževanju odraslih;
 • izvajalcem svetovalne dejavnosti v svetovalnih središčih ISIO o tem, ali dosegajo nacionalno dogovorjene standarde in merila kakovosti ter priporočila, in nasvete o tem, kje so potrebne izboljšave, da bodo te lahko dosegli v prihodnje;
 • potencialnim svetovancem o izidih in učinkih svetovalne dejavnosti, saj jih lahko to spodbudi, da bodo tudi sami obiskali svetovalna središča.

V skladu z modelom poteka v letih 2010–2013 pod vodstvom ACS štiriletni cikel zunanje evalvacije, ki zajema:

 1. prvo leto – 2010: pripravo in izpeljavo zunanje evalvacije;
 2. drugo leto – 2011: obdelavo podatkov, interpretacijo in ovrednotenje pridobljenih podatkov;
 3. tretje leto – 2012: pripravo poročila o zunanji evalvaciji in evalvacijske obiske v svetovalnih središčih;
 4. četrto leto – 2013: pripravo akcijskega načrta za razvoj kakovosti in vpeljevanje izboljšav.

Predmet zunanje evalvacije ACS v letih 2010-2013 bodo posamezni vidiki dejavnosti svetovalnih središč na dveh področjih iz modela za presojanje in razvijanje kakovosti svetovalnih središč:

 1. na področju »potencialni svetovanci – ciljne skupine« bo v zunanjo evalvacijo zajeta presoja doseganja standarda »svetovalno središče si prizadeva za povečanje dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v zvezi z izobraževanjem in učenjem ter se odziva na lokalne, regionalne in nacionalne potrebe«;
 2. na področju »osebje« bo vsebovala presojo doseganja standarda »svetovalno dejavnost opravljajo strokovno usposobljeni svetovalci z ustreznimi osebnostnimi lastnostmi«.
Opis zunanje evalvacije v modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih ISIO je povzet po priročniku: T. Možina, S. Klemenčič, T. Vilič Klenovšek, J. Rupert (2009). Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.

<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 25.09.2021
 
DOGODKI
Dnevi svetovanja za znanje - 22. - 24. september 2021

Novo strokovno gradivo Svetovanje po internetnih orodjih

Nov strokovni priročnik Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave