Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
svetovalnih središč
Dokumenti
in gradiva
Slovar
pojmov
Knjižna
polica
 
   
     
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Svetovanje na delovnem mestu

Na Andragoškem centru Slovenije je v letih 2007-2009 potekal projekt Leonardo da Vinci - prenos inovacij, Svetovanje na delovnem mestu (Guidance in the workplace - GM2; Projekt pomeni prenos znanja in izkušenj iz prejšnjega projekta z naslovom Guidance Merger (2002-2004: http://www.guidancemerger.org/) ter razvoj novih pristopov obveščanja in svetovanja za spodbujanje vseživljenjskega učenja in razvoja kariere zaposlenih na delovnem mestu. Zloženko projekta si lahko ogledate na tej povezavi .

V Sloveniji smo projekt izpeljevali v sodelovanju s petimi partnerji: z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije - ZSSS (z nacionalno službo in s tremi regionalnimi enotami) in s tremi svetovalnimi središči za izobraževanje odraslih - Koper, Maribor in Novo mesto. Sodelujoči partnerji v Sloveniji smo si postavili cilj, da bomo razvili in v praksi preizkusili konkretne pristope obveščanja in svetovanja zaposlenim na delovnem mestu v izbranih manjših in srednjevelikih podjetjih v treh regijah: v jugovzhodni Sloveniji, obalno-kraški regiji in Podravju.

V izbranih podjetjih smo preizkusili svetovanje na delovnem mestu z dvema poglavitnima ciljema:

  • delodajalcem predstaviti možnosti učenja za njihove zaposlene, ki lahko prinesejo koristi obema, delodajalcu in zaposlenemu;
  • zaposlene spodbuditi in motivirati za učenje, ki bo prispevalo k boljši kakovosti dela pa tudi njihovega osebnega življenja.

Dodana vrednost slovenskih partnerjev k projektu je, da smo razvili in v praksi preizkusili konkretne pristope svetovanja na delovnem mestu v treh izbranih podjetjih: v Rižanskem vodovodu Koper, Kovinotehni MKI, d. o. o. Novo mesto in Geberitu v Rušah. V Sloveniji smo v izpeljevanju svetovanja na delovnem mestu močno poudarili vključenost in sodelovanje različnih strokovnih delavcev ali nosilcev odgovornosti za razvoj strokovnega osebja v podjetju, vsakega od njih s svojo vlogo in nalogami:

  • vodij in strokovnih sodelavcev kadrovskih služb v izbranih podjetjih kot predstavnikov delodajalca;
  • sindikalnih zaupnikov (predstavnikov sindikatov, vključenih v ZSSS) v izbranih podjetjih in
  • svetovalk iz treh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

Za vsakega od njih smo opredelili konkretne naloge, ki so jih izpeljali. Za sindikalne zaupnike in svetovalke smo na Andragoškem centru Slovenije marca in aprila organizirali tudi usposabljanje, ki je obsegalo tri organizirane osemurne delavnice in vodeno samostojno delo. V sklopu usposabljanja so se svetovalci in sindikalni zaupniki pripravili na izpeljevanje konkretnih dejavnosti svetovanja na delovnem mestu. Izhodišče za konkretne dejavnosti obveščanja in svetovanja izbranim skupinam zaposlenih ali posameznim zaposlenim je bila celostna analiza potreb po izobraževanju v izbranem podjetju, pri kateri so svetovalke tesno sodelovale s predstavniki delodajalcev in predstavniki zaposlenih, sindikalnimi zaupniki. Poročilo o usposabljanju strokovnih delavcev ter sindikalnih zaupnikov najdete na tej povezavi.

V sklopu začrtanih dejavnosti je bilo posebno poudarjeno seznanjanje zaposlenih z možnostmi analiziranja in vrednotenja na različne načine že pridobljenega znanja in izkušenj, predvsem znanja in izkušenj, povezanih z opravljanjem konkretnega dela v podjetju in posameznikovega načrta za nadaljnji razvoj delovne poti ali delovne kariere. V ta namen smo razvili tudi ustrezne pripomočke, ki se bodo lahko uporabljali tudi v drugih dejavnostih, ki jih izpeljujejo v svetovalnih središčih. Dejavnosti informiranja in svetovanja so v izbranih podjetjih potekale od maja do konca julija.

Za ovrednotenje rezultatov in učinkov smo na ACS skupaj z raziskovalko švedskega nosilca projekta Agneto Halverson pripravili obsežne evalvacijske vprašalnike. Izide smo predstavili in še predstavljamo kot primere dobre prakse svetovanja na delovnem mestu v Sloveniji, zato da bi se svetovanje na delovnem mestu razvijalo in bi potekalo v slovenskih podjetjih tudi v prihodnje. Tako bi prispevali k večji dostopnosti do priložnosti učenja za vse zaposlene, še posebno manj izobražene, in do priložnosti, ki pripomorejo k ohranjanju konkurenčnosti na trgu dela, k večji kakovosti zaposlitve in večji osebni izpolnitvi vsakega od zaposlenih, ki ga motiviramo za učenje. S tem pa sledimo tudi evropskim ciljem, zapisanim v Komunikeju za izobraževanje odraslih - Za učenje ni nikoli prepozno (2006) in Akcijskem načrtu za izobraževanje odraslih - Za učenje je vedno pravi čas (2007). V obeh dokumentih je še posebno izpostavljena skrb za razvijanje kakovostnih možnosti dodatnega usposabljanja manj izobraženih zaposlenih, predvsem starejših zaposlenih, pri čemer Akcijski načrt izrecno daje tudi pobudo za povečanje možnosti za odrasle, da »napredujejo za eno stopnjo« - da si pridobijo kvalifikacijo, ki je vsaj za eno stopnjo višja, ter dodaja, da imata prav obveščanje in svetovanje pomembno vlogo pri motiviranju in doseganju skupin odraslih, ki naj bi se odločali za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje  kvalifikacije od že dosežene (prav tam, str. 8). S svetovanjem na delovnem mestu prispevamo k obojemu: k obveščanju o možnostih in k motiviranju, da se te možnosti in priložnosti tudi izkoristijo.

Pripravljena so bila tri vmesna evalvacijska poročila: Evalvacijsko poročilo št. 2: razvoj mrež, Evalvacijsko poročilo št. 3: prenos inovacij iz Švedske in Francije ter Evalvacijsko poročilo št. 4: razvoj študij primerov.

V izbranih okoljih smo nadaljevali s svetovanjem na delovnem mestu tudi v letu 2010. Posamezna svetovalna središča pa nadaljujejo z delom z različnimi podjetji v njihovi regiji.

Zaključno poročilo o projektu si lahko preberete tu .<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 26.05.2020
 
DOGODKI
Usposabljanja in dogodki na področju svetovalne dejavnosti v IO v času izrednih razmer

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave

 
SVETOVALNI KOTIČEK

Če potrebujete informacijo ali nasvet, povezan z izobraževanjem odraslih, nam vprašanje lahko zastavite v Svetovalnem kotičku.