Svetovalno središče za izobraževanje odraslih

Razvoj in vzpostavitev svetovalnih središč za izobraževanje odraslih sta se začela z opredeljenim teoretičnim modelom svetovalnega središča za izobraževanje odraslih – model ISIO. Prva svetovalna središča so začela delovati v letih 20002001, večina se jih je vzpostavila do leta 2005, v letu 2017 so z delovanjem pričela še tri središča, tako da jih v Sloveniji sedaj deluje sedemnajst.

Sedež vseh svetovalnih središč je na ljudskih univerzah, ki so na Slovenskem izobraževalne organizacije za odrasle z najdaljšo tradicijo. Ljudske univerze (prej delavske univerze) so imele in imajo v nekaterih okoljih še danes osrednjo vlogo v razvoju izobraževanja odraslih. Razvijajo in izpeljujejo raznovrstno ponudbo izobraževalnih programov za odrasle, od neformalnega do formalnega izobraževanja, od osnovne šole za odrasle do visokošolskega izobraževanja ter najrazličnejših programov izpopolnjevanja in usposabljanja za delo, za osebni razvoj in aktivno državljanstvo. Vse izbrane organizacije so zadostile izbirnim kriterijem

V središčih svetujejo usposobljeni strokovni delavci. Poleg vstopnih pogojev za delo v svetovalnem središču so vsi opravili tudi temeljno usposabljanje za svetovalce v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

V zadnjih letih še posebno skrbimo, da z dejavnostjo svetovalnih središč uresničujemo tele cilje:

  1. odrasli imajo brezplačen dostop do svetovanja in izobraževanja;
  2. odraslim so zagotovljene kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje;
  3. svetovalna dejavnost učinkovito prispeva k vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje in k uspešnosti pri tem.

Svetovalna središča zagotavljajo odraslim:

  • informiranje in svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje (izbrati ustrezen izobraževalni program in organizacijo, ki izpeljuje ta program, spoznati vpisne pogoje, način poteka izobraževanja idr.), med potekom (kako organizirati svoje učenje, kako odpravljati težave pri učenju idr.) in ob koncu izobraževanja(oceniti, kaj sem dosegel, v čem se lahko še izobražujem idr.);
  • dostopnost informiranja in svetovanja na različne načine: v svetovalnih središčih zagotavljajo osebno svetovanje, informiranje in svetovanje po telefonu, pisno svetovanje - po navadni in elektronski pošti ter z informativnimi gradivi; po dogovoru je mogoče tudi skupinsko svetovanje in svetovanje zunaj sedeža svetovalnega središča.

Svetovalna središča so namenjena vsem odraslim, še posebna pozornost pa je posvečena skupinam odraslih v lokalnem okolju, ki so v slabšem položaju, ki imajo težji dostop do izobraževanja, so manj izobražene in izobraževalno manj dejavne. Tako se vsako svetovalno središče osredotoči na skupine odraslih, za katere se na podlagi rednega razčlenjevanja podatkov, ki jih zbirajo ob svojem delu, ugotovi, da jim je v njihovem lokalnem okolju treba posvetiti posebno pozornost: na primer na starejše odrasle, brezposelne ženske, mlajše odrasle osipnike, manj izobražene zaposlene, Rome idr.

Pri tem se upoštevajo tale temeljna načela: enaka dostopnost vsem ciljnim skupinam odraslih, brezplačnost, prostovoljnost, usmerjenost k stranki, objektivnost, nepristranskost in zaupnost (tajnost) podatkov.

Da bi bila svetovalna dejavnost dostopna čim širšemu krogu odraslih, izpeljujejo svetovalna središča svetovanje tudi zunaj sedeža svetovalnega središča, na t. i. dislokacijah. Te so vzpostavljene v krajih, ki so bolj oddaljeni od sedeža središča, in tako omogočajo svetovalne storitve tudi skupinam odraslih, ki bi svetovalno središče na sedežu težko obiskali. Po navadi gostujejo v prostorih drugih ustanov, na primer v knjižnicah, drugih izobraževalnih ustanovah, občinah in podjetjih.

Nekatera svetovalna središča pa zagotavljajo dostopnost svetovanja še posebno ranljivim ciljnim skupinam tudi s t. i. mobilno službo; s svojimi storitvami so določen čas (npr. enkrat na teden) prisotna v različnih krajih, na primer v zaporih, romskih naseljih ali po dogovoru s strankami.

Drugi pomemben vidik svetovalnega središča je povezovanje čim več ponudnikov izobraževalnih in svetovalnih storitev za odrasle v lokalnem okolju v omrežje. Tako si svetovalna središča prizadevajo za bolj kakovostno, celostno in usklajeno delovanje vseh organizacij in ustanov na področju razvoja in izvajanja svetovanja izobraževanja. V zadnjih letih so v sedemnajstih svetovalnih omrežjih, ki delujejo pri svetovalnih središčih, povezali že več kot dvesto različnih organizacij, od njih so nekatere predvsem strateški, druge pa strokovni partnerji. Strateški partnerji delujejo na področju načrtovanja in usmerjanja svetovalne in izobraževalne dejavnosti, strokovni pa na področju razvoja in izvajanja svetovanja in izobraževanja.


Organigram svetovalnega središča


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 23:40:43