Partnerska mreža

Pri postavitvi in delovanju svetovalnega središča v izobraževanju odraslih je velik poudarek na razvoju in postavitvi delovanja lokalne svetovalne mreže. Vanjo se združujejo izobraževalne in druge ustanove, ki izpeljujejo različne izobraževalne in svetovalne storitve, ali pa  organizacije, ki lahko vplivajo na razvoj svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih v lokalnem okolju.

Združevanje temelji na tehle načelih:

  • prostovoljna vključitev v omrežje,
  • enakopravnost med partnerji,
  • spoštovanje skupne poklicne etike,
  • pripravljenost za sodelovanje,
  • spoštovanje partnerskih dogovorov.

Glede na različno vlogo, ki jo imajo posamezni partnerji v lokalni skupnosti, vse partnerje v svetovalnem omrežju razvrščamo v dve skupini: strateški partnerji in strokovni partnerji. Strateški partnerji so tisti, ki odločajo o strategijah razvoja lokalnega okolja, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju politike razvoja človeških virov v lokalnem okolju, predstavljajo delodajalce ali delojemalce, se ukvarjajo s ciljnimi skupinami, ki so pogosti odjemalci svetovalnih storitev, imajo velik strokovni ugled. Strokovni partnerji so ustanove, ki v lokalnem okolju delajo na področju svetovanja ali izobraževanja odraslih. Poglavitne nosilke razvoja informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih so izobraževalne organizacije za odrasle. Poleg izobraževalnih organizacij v lokalnem okolju opravljajo v sklopu svoje dejavnosti nekatere vrste informativno-svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih tudi zavodi za zaposlovanje in podjetja (za svoje zaposlene) ter tudi druge, neizobraževalne organizacije, ki ponujajo odraslim različne svetovalne usluge.

Več o lokalnem svetovalnem omrežju si preberite v daljšem opisu.
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 22:19:02