Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Svetovalno omrežje


PARTNERSTVO-analiza-dec-09-koncna.pdf

Razvita informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je pomemben vidik kakovosti pri vodenju politike razvoja človeških virov v lokalnem okolju in lahko veliko pripomore k uresničevanju razvojnih strategij v tem okolju. Zato je nujno, da se o najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo umestitev, razvoj in možnosti za delovanje svetovalnega središča, skupaj dogovarjajo partnerji, ki so v izbranem okolju pomembni za odločanje in urejanje teh vprašanj. Ti partnerji se povezujejo v strateški svet.

Organizacije, ki se vključujejo v strateško partnersko mrežo, so lahko:

 • občine,
 • območna gospodarska zbornica,
 • območna obrtna zbornica,
 • območna služba zavoda za zaposlovanje,
 • območna enota zavoda za šolstvo,
 • regionalna razvojna agencija,
 • sindikalne organizacije idr.
Področja sodelovanja so:
 • spremljanje in ocenjevanje stanja pri razvoju svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju;
 • ugotavljanje potreb po nadaljnjem razvoju svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju;
 • ustvarjanje povezav med uporabniki in ponudniki svetovalne dejavnosti;
 • ugotavljanje interesov delodajalcev, delojemalcev in drugih socialnih partnerjev za svetovalno dejavnost;
 • dogovarjanje o usklajenem in smotrnem razvoju dejavnosti, izrabi vseh virov, ustvarjanje povezav med različnimi institucijami v lokalnem okolju;
 • informiranje javnosti o namenu, načinih in dosežkih dejavnosti;
 • povezovanje z drugimi lokalnimi okolji, institucijami na državni in tudi mednarodni ravni;
 • opredeljevanje standardov kakovosti dejavnosti in skrb za njihovo doseganje;
 • izpolnjevanje finančnih in drugih pogojev za razvoj svetovalne dejavnosti;
 • zastopanje interesov svetovalnega središča in lokalne svetovalne mreže pri umestitvi v razvojne programe lokalnega okolja.

Za odločanje o strokovnih vprašanjih, povezanih z delovanjem in razvojem informativno-svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju, pa se središče povezuje s strokovnimi delavci iz ustanov, povezanih v lokalno svetovalno mrežo, ki se neposredno ukvarjajo s svetovanjem strokovni aktiv.  Strokovni delavci na rednih srečanjih štirikrat na leto med seboj menjavajo izkušnje, novosti v programski ponudbi posameznih institucij, sporočajo ugotovljene nove potrebe, posebnosti v povpraševanju po svetovanju, opozarjajo na pomanjkljivosti svetovalnega središča in iščejo strokovne rešitve, dajejo predloge za boljše sodelovanje in razvoj. Tako skrbijo za:

 • letni načrt svetovalnega središča (cilji, vsebina, posebne naloge, usposabljanje, spremljanje, evalvacija, poročanje o delovanju, promocija ...),
 • pripravo, spremljanje, dopolnjevanje baz podatkov,
 • zagotavljanje usposobljenosti za delo v svetovalnem središču,
 • povezovanje organizacij v okolju, koordinacijo nalog za lokalno svetovalno mrežo,
 • spremljanje in evalvacijo delovanja svetovalnega središča,
 • poročanje o dosežkih in učinkih svetovalnega središča,
 • druge naloge, opredeljene v poslovniku.

Organizacije, ki se združujejo v strokovni aktiv pri svetovalnem središču, so lahko:

 • druge svetovalne organizacije,
 • izobraževalne organizacije,
 • zavodi za zaposlovanje,
 • podjetja,
 • centri za socialno delo,
 • zdravstvene ustanove,
 • knjižnice,
 • društva,
 • prostovoljske organizacije idr.

Vsaka od navedenih organizacij ima svojo posebno vlogo in mesto v lokalni skupnosti, kar zadeva razvoj informativno-svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih v lokalni skupnosti, pa je njihova vloga podobna. Na eni strani ponudijo odraslemu različne oblike pomoči, da se v življenju lažje znajde in lažje zadosti nekaterim osebnim potrebam, ter oblike pomoči, ki mu pomagajo, da rešuje probleme, ki lahko vplivajo tudi na njegovo izobraževanje ali učenje. Na drugi strani pa so lahko tudi pomemben vir informacij za odrasle o možnostih izobraževanja in oblik svetovanja, ki so jim za to zagotovljene.

Strokovni partnerji odločajo o strokovnih vprašanjih samostojno, pri tem upoštevajo zasnovo modela ISIO v izbranem lokalnem okolju in globalne usmeritve, ki jih zastopajo strateški partnerji.

Svetovalna središča so leta 2009 sodelovala s 123 strateškimi in z 212 strokovnimi partnerji.

V času delovanja svetovalnih središč in partnerskih mrež smo izpeljali dve evalvaciji lokalnih svetovalnih omrežij. Prva študija je bila Evalvacija učinkov in uresničevanja ciljev delovanja devetih svetovalnih omrežij za izobraževanje odraslih iz leta 2005, kratek povzetek bistvenih ugotovitev pa lahko najdete v prispevku Evalvacija učinkov delovanja svetovalnih omrežij v Novičkah .

Leta 2009 smo se odločili, da znova preverimo, koliko dosegamo cilje v partnerskem povezovanju svetovalnih omrežij ISIO in na drugi strani, koliko se partnersko povezovanje svetovalnih omrežjih prekriva ali dopolnjuje s partnerskim sodelovanjem v centrih vseživljenjskega učenja. Del analize smo primerjali tudi z evalvacijo iz leta 2005. Ugotovitve smo pripravili v dokumentu z naslovom Analiza partnerskega povezovanja v svetovalnih omrežjih za izobraževanje odraslih pri svetovalnih središčih in v centrih vseživljenjskega učenja. << Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 25.10.2021
 
DOGODKI
Dnevi svetovanja za znanje - 22. - 24. september 2021

Novo strokovno gradivo Svetovanje po internetnih orodjih

Nov strokovni priročnik Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave